Privacy Verklaring Timeless Events

Artikel 1. Algemeen 

1.1 Een correcte omgang met persoonsgegevens is voor Timeless Events van  groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en  beveiligd. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook  gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Timeless Events houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van  persoonsgegevens. Met onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht. 

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens 

2.1 De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Timeless Events,  (statutair) gevestigd te (2712 LA) Zoetermeer aan de Industrieweg 3-z aldaar, KvK:  65705866. Timeless Events verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van  onze diensten, om u diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren  en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Zo kunt u bijvoorbeeld het  contactformulier op de website invullen, toegangsbewijzen voor evenementen  aanschaffen, e-mailen en uzelf aanmelden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief of andere  uitingen van Timeless Events. 

2.2 Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 09 april 2020 en kan worden  gewijzigd. Voor de meest recente versie raadpleegt u onze website www.timelessevents.nl.  

2.3 U kunt contact opnemen met Timeless Events middels de onderstaande  contactgegevens: 

Timeless Events 

Industrieweg 3-z 

2712 LA Zoetermeer 

info@timelessevents.nl 

www.timelessevents.nl

Artikel 3 Persoonsgegevens  

3.1 Timeless Events verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze  diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van  de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam; 

– Geslacht; 

– Geboortedatum; 

– Geboorteplaats; 

– Contactgegevens; 

– Bedrijfsinformatie; 

– Financiële informatie; 

– IP-adres; 

– Overige informatie die u verstrekt in verband met onze dienstverlening of die  Timeless Events over u verkrijgt via wederpartijen of via openbare bronnen. 

Artikel 4. Doeleinden en rechtsgronden 

4.1 Timeless Events heeft uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden: 

– Om een overeenkomst van opdracht met u aan te gaan en/of uit te voeren; – Om een koopovereenkomst met u te sluiten; 

– Om overige overeenkomsten met u te sluiten; 

– Om onze diensten te verlenen; 

– Om aan u te kunnen factureren; 

– Om uw vragen te kunnen beantwoorden; 

– Om een eventuele klacht van u te kunnen behandelen; 

– Om contact met u te onderhouden; 

– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Zoals boekhoudkundige  verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van  gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving); 

– Gebruik en beheer van de website www.timelessevents.nl; 

– Om u van informatie te voorzien middels onze nieuwsbrief, blog, e-mail en social  media; 

– Marketing en communicatieactiviteiten; 

– Het opnemen van contact met u na het invullen van het contactformulier op onze  website. 

Artikel 5 Toegang tot gegevens 

5.1 Timeless Events zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of  anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.  

5.2 Timeless Events geeft uw gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de  aan u te leveren diensten. Ook geeft Timeless Events uw gegevens door aan derden  wanneer dit verplicht is op grond van wetgeving, regelgeving en/of gedragsregels.

5.3 Timeless Events geeft uw gegevens door aan derden als dat nodig is voor IT, CRM, de  website, kaartverkoop en financiële administratie. 

Artikel 6. Beveiliging 

6.1 Timeless Events heeft passende technische en organisatorische maatregelen  genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van  onrechtmatige verwerking. 

Artikel 7. Bewaren van persoonsgegevens 

7.1 Timeless Events bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.  De bewaartermijn is afhankelijk van: 

– de duur van de overeenkomst van opdracht; 

– de duur van de overeenkomst; 

– een eventuele wettelijke bewaartermijn; 

– de aanwezigheid van een mogelijke claim of een mogelijk geschil in verband  waarmee de gegevens bewaard moeten worden. 

Artikel 8. Rechten 

8.1 U kunt uw gegevens inzien, wijzigen, het gebruik van uw gegevens beperken en/of  Timeless Events vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast kunt u  vragen om overdracht van uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst  over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u uw schriftelijke verzoeken of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen  naar info@timelessevents.nl. 

8.2 Timeless Events reageert binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek. 

8.3 Timeless Events kan niet aan uw verzoek voldoen wanneer dit in strijd is met een  geheimhoudingsclausule behorende bij de overeenkomst, wettelijke bewaartermijnen of  als het verzoek onredelijk is. 

Artikel 9. Klachten 

9.1 Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens door Timeless Events? Meld  dit dan zo snel mogelijk aan Timeless Events. Dit dient u schriftelijk en gemotiveerd te  doen. U kunt uw klacht aan ons verzenden per post of e-mailen naar  info@timelessevents.nl. 

9.2 Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenregeling zoals vermeld in artikel 8  van de algemene voorwaarden van Timeless Events. Deze algemene voorwaarden kunt  u vinden op onze website www.timelessevents.nl.

9.3 Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht en/of hoe Timeless Events omgaat met uw gegevens? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit  Persoonsgegevens te Den-Haag. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt. Meer informatie.