Algemene Voorwaarden Timeless Events

Versie maart 2020 

HOOFDSTUK I ALGEMEEN 

Artikel 1. Definities 

Deze Algemene voorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte  aansprakelijkheid Timeless Events B.V. en de aan haar verbonden ondernemingen,  hierna te noemen “Timeless”, (statutair) gevestigd en kantoorhoudende te (2712 LA)  Zoetermeer, aan de Industrieweg 3-z aldaar, KvK 65705866, aan te merken als  ‘gebruiker’ van deze algemene voorwaarden ex. artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek.  E-mail: info@timelessevents.nl. 

In deze Algemene voorwaarden wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan  onder: 

“Algemene voorwaarden” , deze Algemene voorwaarden; 

“Artiest” , de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunst, amusement, sport en/of  media, zoals maar niet uitsluitend, een Artiest, musicus, (olympisch) sporter,  presentator, (tv-) personality en/of de persoon en organisatie die technische,  productionele, administratieve of artistieke bijstand of management diensten aan deze  (beroeps)beoefenaar verleent; 

“AVG” , de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

“Boeking” , het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een  Opdracht en/of voor een optreden; 

“Consument” , de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep  en/of bedrijf; 

“Evenement” , (muziek)-uitvoeringen, manifestaties, optredens, (diner)shows,  presentaties, concerten, filmvoorstellingen, feesten, bruiloften, festivals, festiviteiten,  fotoshoots, tv-shows, theatershows, dan wel een gedeelte daarvan of een bijdrage  daaraan, dit alles in de ruimste zin des woords; 

“Opdrachtgever” , de Consument of de rechtspersoon die een Opdracht aan Timeless  verstrekt;

“Opdracht” , door de Opdrachtgever aan Timeless gegeven Opdracht die betrekking  heeft op (niet uitsluitend): 

– het organiseren van optredens, (diner)shows, presentaties, concerten,  Evenementen, filmvoorstellingen, feesten, bruiloften, festivals, festiviteiten,  fotoshoots, tv-shows, theatershows, dan wel een gedeelte daarvan of een bijdrage  daaraan, dit alles in de ruimste zin des woords; 

– het verzorgen van Artiesten Boekingen; 

– het (laten) vervaardigen van een Productie of het leveren van een bijdrage aan  een Productie; 

– het verhuren van licht- en geluidsinstallaties; 

– dienstverlening op het gebied van (Artiesten)management, consultancy,  sponsoring en/of producties van derden. 

“Leverancier” , diegenen die zich direct of indirect, in verband met een Evenement, ten  opzichte van Timeless heeft verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken  ter beschikking te stellen, in de ruimste zin des woords, zoals daar niet uitsluitend zijn:  zaal(ver)huur, tentenbouw, podiumbouw, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en  beveiliging; 

“Overeenkomst” , elke tussen Timeless en de Opdrachtgever tot stand gekomen  Overeenkomst met betrekking op een aan Timeless gegeven Opdracht; 

“Partij” , Timeless of de Opdrachtgever/Wederpartij afzonderlijk; 

“Partijen” , Timeless en de Opdrachtgever/Wederpartij gezamenlijk; 

“Productie” , elke door Timeless vervaardigde vastlegging van (al dan niet bewegend)  beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie ten behoeve van de door de  Opdrachtgever, alsmede iedere vorm van organisatie (of een bijdrage daaraan) van een  Evenement; 

“Rider” , speciale door de Artiest aangeleverde aanvullende bepalingen op een gesloten  Overeenkomst, met betrekking tot Timeless of de Opdrachtgever aan de Artiest ter  beschikking te stellen faciliteiten zoals, maar niet uitsluitend, op het gebied van  beveiliging, kleedkamer, catering en/of licht en geluid; 

“Wederpartij” , de Artiest, Consument, Leverancier, Opdrachtgever en/of een andere  partij waarmee Timeless een Overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,  Boekingsbevestigingen en Overeenkomsten gedaan en/of gesloten door Timeless. Het  door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte,  Opdrachtbevestiging of andere correspondentie waarin naar deze Algemene  voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de Algemene  voorwaarden van Timeless. 

2.2 Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene  voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst, met uitzondering van  het in Hoofdstuk 1 artikel 7, 9 en 16, Hoofdstuk 2 artikel 7 en Hoofdstuk 3 artikel 5 en 7  van deze Algemene voorwaarden bepaalde, deze artikelen prevaleren altijd boven het in  de Overeenkomst bepaalde. 

2.3 Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene- , dan wel  inkoop-, verkoop- en/of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door Timeless van  de hand gewezen. 

2.4 Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit  uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. 

2.5 Indien Timeless stilzwijgend afwijking van deze Algemene voorwaarden toe staat,  doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te  eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit  dat Timeless de Algemene voorwaarden soepel toepast. 

2.6 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden tekort doen beslist Timeless.  Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze Algemene voorwaarden. 

2.7 Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd  worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de  nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden worden vervangen  door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel  en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.8. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene voorwaarden dienen te worden  beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden. 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten 

3.1. Aanbiedingen en offertes van Timeless zijn vrijblijvend. Een door Timeless verzonden offerte is tot veertien dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk  overeengekomen. Indien de Wederpartij een aanbieding of offerte aanvaardt, behoudt  Timeless het recht om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de  aanvaarding te herroepen. 

3.2. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het in de aanbieding en/of  offerte opgenomen aanbod dan is Timeless daaraan niet gebonden.

3.3. Aanbiedingen, offertes, prijzen, honoraria, en/of tarieven gelden niet automatisch  voor nieuwe Opdrachten en/of Overeenkomsten. 

3.4. Timeless kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de  Wederpartij , naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het  maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen en/of behoren te  begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een  kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat. 

3.5. Een Overeenkomst tussen Timeless en de Wederpartij komt tot stand: 

  1. a) op het moment dat de door Timeless aan de Wederpartij verzonden offerte  schriftelijk of door scanning wordt geaccepteerd; 
  2. b) de door Timeless aan de Wederpartij verzonden Opdrachtbevestiging door de  Wederpartij wordt bevestigd;  
  3. c) op het moment dat Timeless met instemming van de Wederpartij aanvang maakt  met enige uitvoeringshandelingen; 
  4. d) nadat Timeless een getekende Overeenkomst retour heeft gezonden aan de  Wederpartij; 

Een Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst volledig weer te geven. 

3.6. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard  of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

Artikel 4. Vergoedingen betalingen 

4.1. Betaling van facturen dient vooraf of binnen veertien dagen na factuurdatum te  geschieden in Euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door Timeless  aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de verzonden  factuur/facturen schorten de betalingsverplichtingen voor de Wederpartij niet op. 

4.2. Indien de Wederpartij niet heeft betaald is Timeless gerechtigd, nadat zij de  Wederpartij minstens één maal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder  nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan De Wederpartij de  wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening. 

4.3. Indien de Wederpartij geen Consument is dan wordt de wettelijke rente uit art. 4.2  vervangen door de contractuele rente uit dit artikel, deze bedraagt 15% op jaarbasis.  

4.4. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar  betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in  en buiten rechte) voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

4.5. Timeless heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens,  papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Wederpartij al hetgeen zij  aan Timeless verschuldigd is heeft voldaan. 

4.6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de  eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare  facturen die het langst open staan.  

4.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn alle vorderingen van Timeless op de Wederpartij en de verplichtingen van de  Wederpartij jegens Timeless direct opeisbaar. 

4.8. Timeless kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien  de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Timeless kan tevens  de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de  opengevallen, lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

4.9. Indien een Overeenkomst met meerdere Wederpartijen is gesloten, dan is iedere  Wederpartij hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de  Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit. 

4.10 Het is de Wederpartij, niet zijnde een Consument, niet toegestaan haar  betalingsverplichtingen op te schorten of haar vorderingen op Timeless te verrekenen. 

4.11 Alle door Timeless opgegeven of gehanteerde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op  de omstandigheden zoals die golden tijdens het sluiten van de Overeenkomst. Indien  prijzen en/of tarieven door omstandigheden wijzigen, is Timeless gerechtigd deze aan te  passen, dan wel te verhogen. 

4.12 Timeless hanteert zelf een betalingstermijn van 60 dagen met betrekking tot  facturen van haar crediteuren. 

Artikel 5. Gewijzigde omstandigheden 

5.1. Mochten de omstandigheden waarvan de Wederpartij en Timeless op het moment  van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen  dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van  (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse  wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn  ontstaan door toedoen van De Wederpartij, zal eventueel daaruit voortvloeiend  meerwerk aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.  

5.2. Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de  Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de Wederpartij  dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zal worden aangepast.

Artikel 6. Intellectuele eigendom 

6.1 Timeless behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking  tot producten voortkomend uit de geest, welke zij gebruikt of gebruikt heeft en /of  ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

6.2 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen  werkwijzen, adviezen, modellen, Productie(s) en andere geestesproducten van Timeless,  een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te  verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze  dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming  van Timeless. De Wederpartij heeft uiteraard het recht om de stukken te  vermenigvuldigen en informatie te delen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor  zover dit passend is binnen het doel van de Overeenkomst. In geval van tussentijdse  beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande overeenkomstig van toepassing. 

6.3 De Wederpartij zal niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke  toestemming van Timeless enig merk en/of enige handelsnaam van Timeless, gebruiken  dan wel voeren en/of (laten) registreren. 

6.4 Op deze Algemene voorwaarden rust auteursrecht van Krieger Legal. Timeless heeft een gebruiksrecht met betrekking tot deze Algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht  houdt in dat het Timeless vrij staat de Algemene voorwaarden in het kader van normaal,  eigen gebruik voor haar onderneming(en) te tonen op de website van de  onderneming(en), ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, te  vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te  bieden. Het staat derden echter niet vrij om de Algemene voorwaarden te kopiëren, zelf  te gebruiken, aan derden door te verkopen en/of voor enig ander commercieel doel uit  te buiten. Hiermee maakt deze derde inbreuk op het auteursrecht van Krieger Legal. 

6.5 Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het bepaalde in  dit artikel verbeurt de Wederpartij, niet zijnde een Consument, aan Timeless zonder dat  enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor  iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan  dat de overtreding voortduurt. 

Artikel 7. Overmacht 

7.1 Timeless is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe  gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld  en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen  voor haar rekening komt. 

7.2 Timeless kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen  uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden,  dan is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder  verplichting tot vergoeding van schade aan de Wederpartij. Indien bovenbedoelde  situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is De Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Timeless tot aan dat moment te voldoen. 

Timeless is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel, respectievelijk na te komen  gedeelte separaat te factureren, dan wel te verrekenen. De Wederpartij is dan gehouden  om deze factuur te voldoen of de verrekening te accepteren als ware er sprake van een  afzonderlijke Overeenkomst. 

7.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de ruimste zin  des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet  voorzien, waarop Timeless geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Timeless niet  in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen, niet limitatief, ziekte  en/of afzegging van Artiest(en), brand, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden,  stroomstoringen, terreurdreiging, afgelasting door de bevoegde autoriteiten en  werkstakingen in de onderneming van Timeless en/of derden. Timeless is ook  gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)  nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Timeless haar verbintenis  had moeten nakomen. 

Artikel 8. Klachten 

8.1 Alle klachten ter zake de totstandkoming en het voldoen aan verplichtingen ten  behoeve van de Overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen  veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waar de klacht  betrekking op heeft, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek,  indien de Wederpartij aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon  ontdekken, aan Timeless kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van  voornoemde termijnen wordt de Wederpartij geacht de facturen te hebben  geaccepteerd en te onderschrijven dat Timeless haar verplichtingen uit de  Overeenkomst is nagekomen. 

8.2 Timeless handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst af of doet met opgave  van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding  van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. 

8.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. 

8.4 Timeless stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de  gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 

8.5 Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en Timeless  het oordeel over de gegrondheid van de klacht. 

8.6 Timeless neemt bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht. 

8.7 De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de  klacht door Timeless. 

8.8 Klachten kunnen per post aan Timeless verzonden worden of per e-mail naar  info@timelessevents.nl.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

9.1 Timeless is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde  geldt voor door Timeless ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de  Overeenkomst. 

9.2 De aansprakelijkheid van Timeless is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit  hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Timeless in het betreffende  geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de  verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het door  de Opdrachtgever/Wederpartij betaalde factuurbedrag. 

9.3 Indien een fout wordt gemaakt doordat De Wederpartij aan Timeless onjuiste of  onvolledige informatie heeft verstrekt, is Timeless voor de ontstane schade niet  aansprakelijk. 

9.4 Timeless is niet aansprakelijk in geval van overmacht. 

9.5 Aansprakelijkheid van Timeless voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,  gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten. 

9.6 De Wederpartij vrijwaart Timeless voor alle vorderingen van derden die verband  houden met of voortvloeien uit de tussen Timeless en de Wederpartij bestaande  rechtsbetrekking. De Wederpartij zal iedere schade, hierin mede begrepen alle door  Timeless gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak  van derden aan Timeless vergoeden. 

9.7 Timeless is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij  aan goederen, waaronder niet exclusief licht en geluidsapparatuur. Ook is Timeless niet  aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij aan personen. 

9.8. Aansprakelijkheid voor wat voor soort schade dan ook ontstaan door onjuist en/of  ondeskundig gebruik, door Opdrachtgever, van door Timeless geleverde goederen, is te  allen tijde uitgesloten. 

9.9 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Timeless vervalt na één jaar te rekenen  vanaf de dag waarop De Wederpartij op de hoogte was van het schade toebrengende feit  of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de schade, of de dag waarop De  Wederpartij daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn. 

Artikel 10. Verplichtingen Wederpartij 

10.1 De Wederpartij is jegens Timeless verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen  met betrekking tot overheidsmaatregelen, wettelijke verplichtingen en alle andere  aanwijzingen van overheidswege en van Timeless, die betrekking hebben op welke  activiteit dan ook van De Wederpartij, in het kader van de Overeenkomst, onverkort na  te komen.

10.2 De Wederpartij garandeert aan Timeless over alle benodigde vergunningen te  beschikken, welke nodig zijn om welke activiteit dan ook uit te voeren, welke verband  houdt met de Overeenkomst. 

10.3 De Wederpartij is niet gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of  gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden. 

10.4 Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het bepaalde in  dit artikel verbeurt de Wederpartij, niet zijnde een Consument, aan Timeless zonder dat  enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor  iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan  dat de overtreding voortduurt. 

Artikel 11. Bemiddeling, meerwerk, uitbesteding en wijzigingen 

11.1 Timeless is gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan  derden uit te besteden. 

11.2 Indien de Wederpartij wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst met  betrekking tot de uitvoering van de verstrekte Opdracht, dient de Wederpartij deze  wijzigingen schriftelijk aan Timeless kenbaar te maken. De kosten die verbonden zijn  aan wijzigingen komen voor rekening van de Wederpartij. Wijzigingen verbinden  Timeless pas nadat zij de wijziging(en ) schriftelijk heeft aanvaard. 

11.3 Timeless is gerechtigd om tijdens de feitelijke uitvoering van de Opdracht, indien zij  dit nodig acht, wijzigingen in de uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst aan te  brengen. De eventuele extra kosten die hier mee gemoeid zijn komen voor rekening van  de Wederpartij. 

11.4 Timeless is gerechtigd om in plaats van gecontracteerde Artiesten en/of  Leveranciers gelijkwaardige vervangers te contracteren. Indien dit gebeurt is  Opdrachtgever niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en heeft hij ook geen  enkel recht op schadevergoeding. 

11.5 Als Timeless bemiddelingsdiensten ten behoeve van de Wederpartij verleent met  betrekking tot het sluiten van overeenkomsten met derden, is Timeless gerechtigd om  hiervoor een extra vergoeding in rekening te brengen. Tussen Timeless en de derde  partij komt in elk geval uitdrukkelijk geen overeenkomst tot stand. Ook is Timeless niet  aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Wederpartij lijdt als gevolg van het niet  tot stand komen van een overeenkomst met een derde partij of voor schade die is  veroorzaakt door het handelen van die derde partij. 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 Eigendom van Timeless aan de Wederpartij verhuurde of ter beschikking gestelde  goederen blijft te allen tijde bij Timeless. De Wederpartij is niet gerechtigd om enig  zekerheidsrecht te (laten) vestigen op de goederen. 

12.2 De Wederpartij mag de verhuurde of ter beschikking gestelde goederen enkel en  alleen gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.  

Artikel 13. Opschorting en opzegging  

13.1 Timeless is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten,  indien de Wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht van Timeless om  schadevergoeding te vorderen. 

13.2 Overeenkomsten kunnen enkel tussentijds worden opgezegd met instemming van  Timeless en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald. 

13.3 De Wederpartij is niet gerechtigd om de Overeenkomst enkelzijdig op te zeggen.  Indien de Wederpartij de Overeenkomst toch tussentijds opzegt, is de Wederpartij  schadeplichtig jegens Timeless. In ieder geval valt onder geleden schade, niet limitatief,  verlies en gederfde winst. Deze schade is direct opeisbaar. 

13.4 Timeless is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling  of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de  Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst en  indien er na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van Timeless komt,  die een goede grond geeft te vrezen dat de Wederpartij niet aan haar verplichtingen kan  voldoen. 

13.5 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of  faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie  maanden is opgeheven) ten laste van de Wederpartij, staat het Timeless vrij om de  Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichtingen  harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke  tussenkomst dan wel een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van  Timeless op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 14. Privacy 

14.1 Timeless verwerkt persoonsgegevens van De Wederpartij voor optimale  dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verwerking vind plaats  in overeenstemming met haar privacybeleid. Dit beleid is in overeenstemming met de  AVG. Voor meer informatie kunt u kijken naar de privacyverklaring van Timeless. Deze  kunt u vinden op www.timelessevents.nl. 

Artikel 15. Website 

15.1 Informatie die Timeless op haar website publiceert is met grote zorgvuldigheid  samengesteld. Timeless kan echter niet garanderen dat deze informatie te allen tijde  volledig en juist is. 

15.2 Informatie op de website kan worden aangepast, dit naar eigen goeddunken en  inzicht van Timeless.

15.3 De website van Timeless bevat mogelijk links naar websites van derden. Timeless  kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Kijk voor meer  informatie in de websitedisclaimer van Timeless. 

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen 

16.1 Op alle Overeenkomsten tussen Timeless en de Wederpartij is Nederlands recht  van toepassing. 

16.2 Alle geschillen tussen Timeless en de Wederpartij die mochten ontstaan zullen bij  uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag sector kanton, tenzij het  geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat.  

Artikel 17. Wijzigingen 

17.1 Timeless is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De  nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten  overeenkomsten. 

HOOFDSTUK 2 BOEKINGEN VAN ARTIESTEN 

Artikel 1. Verplichtingen Artiest 

1.1 De Artiest verklaart op de hoogte te zijn van de aard van het door de Artiest te  verzorgen optreden. Artiest draagt er zorg voor dat er tijdens het optreden geen  racistische, discriminerende en/of beledigende uitingen worden gedaan. 

1.2 Artiest zal zich houden aan de aanwijzingen van Timeless en/of door Timeless aangewezen personen met betrekking tot het op een Evenement toegestane  geluidsvolume. 

1.3 Het is Artiest toegestaan om begeleiders mee te nemen naar een Evenement, echter  niet meer dan vier. 

1.4 Artiest overlegd uiterlijk twee weken voor een Evenement een zogenaamde  (hospitality) Rider aan Timeless. Indien er in deze Rider onredelijke eisen aan Timeless  worden gesteld zal Timeless niet gehouden zijn aan deze eisen te voldoen. Door de  Artiest in de Rider gewenste alcoholische dranken mogen het Evenemententerrein niet  verlaten.  

Artikel 2. Tijden 

2.1 De door de Artiest en Timeless overeengekomen tijden met betrekking tot  aanvang en einde van het optreden zijn bindend. Deze tijden kunnen alleen met  wederzijdse instemming worden gewijzigd, behoudens het in artikel 7 van dit hoofdstuk  bepaalde.

Artikel 3. Technische voorzieningen 

3.1 De Artiest informeert Timeless uiterlijk twee weken voor het optreden met  betrekking tot alle technische voorzieningen die dienen te worden getroffen om het  optreden te kunnen verzorgen. 

Artikel 4. Gebruik (handels)namen, logo’s en merken 

4.1 Timeless is gerechtigd om de naam, afbeeldingen, logo’s en merken van Artiest  te gebruiken ter promotie van een Evenement.  

4.2 Artiest is gerechtigd om de naam, logo’s en afbeeldingen van een Evenement te  gebruiken ter promotie van het Evenement. Deze toestemming geldt tot één week nadat  een Evenement heeft plaatsgevonden. Hierna dient de Artiest het gebruik te staken. 

Artikel 5. Geluids-, beeldopnamen en gebruik van muziekwerken 

5.1 Indien de Artiest tijdens een Evenement muziek- dan wel audiovisuele opnamen  maakt, daaronder begrepen het uitzenden van een livestream, dan is de Artiest zelf  verantwoordelijk om hiervoor toestemming van de rechthebbende te verkrijgen en voor  afdrachten aan collectieve rechten-organisaties. 

5.2 De Artiest vrijwaart Timeless voor alle eventuele aanspraken van derden met  betrekking tot het in het vorige lid genoemde. De Artiest zal ieder schade, de kosten van  juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken,  aan Timeless vergoeden. 

5.3 Timeless is gerechtigd om van het optreden van de Artiest tijdens een Evenement geluids- , beeldopnamen dan wel foto’s te maken.  

Artikel 6. Merchandise en sponsoring 

6.1 Het is Artiest niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Timeless om  tijdens een Evenement merchandisingproducten van de Artiest te verkopen. 

6.2 Het optreden van de Artiest mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  van Timeless gesponsord worden of verbonden worden aan een product of bedrijf.  

Artikel 7. Overmacht 

7.1 Als aanvulling op het in artikel 7 van Hoofdstuk I gestelde geldt met betrekking tot  Boekingen van Artiesten ook het navolgende. 

7.2 In geval van overmacht heeft Timeless het recht om een Evenement te verschuiven  naar een andere datum en/of een andere locatie of het Evenement te annuleren. 

7.4 Indien het Evenement verplaatst wordt, dan is Artiest verplicht om mee te werken  aan het verplaatsen van de Boeking/het optreden naar deze nieuwe datum. Geen enkele  vordering van de Artiest op Timeless wordt hierdoor direct opeisbaar. 

7.5 Wanneer de Artiest na verplaatsing van een Evenement niet bij machte is om op de  nieuwe datum op te treden is Timeless slechts maximaal 50% van het eerder  overeengekomen uitkoopgage verschuldigd als annuleringskosten van de Boeking. 

HOOFDSTUK 3 BOEKINGEN EN EVENEMENTEN 

Artikel 1. Artiesten 

1.1 De Wederpartij dient er zelf zorg voor te dragen dat zij volledig op de hoogte is van  de aard en inhoud van het door De Artiest te verzorgen optreden. 

1.2 De Wederpartij is niet gerechtigd om zich te bemoeien met de inhoud en presentatie  van het door de Artiest te geven optreden. Noch mag zij de Artiest instructies geven met  betrekking tot het bij het optreden te produceren geluidsvolume, behoudens  uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Timeless. 

1.3 Indien er op de locatie waar de Artiest een optreden dient te verzorgen grenzen zijn  gesteld aan het te produceren geluidvolume, dan dient de Wederpartij dit uiterlijk  veertien dagen voor het optreden schriftelijk aan Timeless te melden. 

1.4 De door Partijen overeengekomen aanvangs- en eindtijden van het optreden van de  Artiest en/of een Evenement kunnen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande  schriftelijke toestemming van Timeless worden gewijzigd. Indien Timeless instemt met  zo een verzoek van de Wederpartij dan is zij gerechtigd dit als meerwerk te zien en hier  extra kosten voor te rekenen. 

1.5 Indien het optreden van de Artiest een zogenaamd ‘besloten’ optreden betreft dan is  het de Wederpartij enkel en alleen toegestaan om hiervoor een specifiek omschreven  doelgroep uit te nodigen. Verder is het de Wederpartij dan niet toegestaan om  entreegelden voor dit optreden te vragen en publiciteit aan het optreden te geven. 

Artikel 2. Te verschaffen informatie 

2.1. De Wederpartij verschaft Timeless uiterlijk vier weken voor het optreden van een  Artiest en/of een Evenement alle informatie die nodig is voor het optreden en/of het  Evenement. 

Artikel 3. Auteurs- en naburige rechten, Buma/Stemra, Sena 

3.1 Indien er tijdens een optreden van een Artiest of tijdens een Evenement opnamen  worden gemaakt van muziekwerken of andere auteursrechtelijk beschermde werken en  deze opnamen worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Dan is de  Wederpartij verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van  rechthebbenden en de afdracht van vergoedingen aan collectieve rechtenorganisaties  zoals daar zijn Buma/Stemra en Sena.

3.2 De eventuele kosten te heffen door de Buma/Stemra en/of de Sena met betrekking  tot een optreden van een Artiest/Evenement komen voor rekening van de Wederpartij,  tenzij anders in de Overeenkomst vermeld. 

3.3 De Wederpartij vrijwaart Timeless voor alle aanspraken van derden met betrekking  tot het in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde. De Wederpartij zal alle schade aan  Timeless vergoeden die verband houdt met een bovengenoemde aanspraak, de kosten  van juridische bijstand hierin mede begrepen. 

Artikel 4. Verplichtingen van de Wederpartij 

4.1 De Wederpartij verklaart dat zij de Rider(s) die verband houden met het  optreden/de optredens van Artiest(en) zal naleven. Dit alles voor eigen kosten, rekening  en risico. 

4.2 De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat alle vereisten vergunningen in  verband met het organiseren van het optreden van de Artiest en/of een Evenement in  orde en aanwezig zijn. De Wederpartij garandeert verder dat de locatie van het optreden  en/of een Evenement voldoet aan alle wettelijke vereisten en overheidsvoorschriften. 

4.3 De Wederpartij vrijwaart Timeless voor alle aanspraken met betrekking tot het in lid  1 en lid 2 van dit artikel genoemde. 

4.4 Een optreden van de Artiest en een Evenement vinden plaats en worden  georganiseerd geheel voor eigen rekening en risico van de Wederpartij.  

4.5 Ieder verlies als gevolg van het organiseren van een optreden en een Evenement is voor rekening en risico van de Wederpartij. 

4.6 Alle kosten met betrekking tot een optreden van de Artiest en de organisatie van een Evenement zijn voor rekening van de Wederpartij. 

4.7 Indien een locatie direct door de Wederpartij is gehuurd van een verhuurder en/of  de Wederpartij heeft zelf een locatie geregeld, dan is Timeless niet aansprakelijk voor  gebreken aan deze locatie, noch is Timeless aansprakelijk als mocht blijken dat de  locatie niet geschikt is voor een optreden van een Artiest en/of een Evenement. 

4.8 De Wederpartij is verplicht om een voldoende dekkende verzekering af te sluiten ten  gunste van Timeless en de Artiest(en) tegen wettelijke aansprakelijkheid. Een bewijs  van deze verzekering word uiterlijk twee weken voor een optreden van de Artiest en/of  een Evenement aan Timeless verstrekt. 

4.9 Indien de Wederpartij de verplichtingen uit de hierbovenstaande leden van dit  artikel niet nakomt is zowel Timeless als de Artiest gerechtigd om een optreden en/of de  werkzaamheden op te schorten of te staken, totdat de Wederpartij haar verplichtingen  nakomt.

4,10 Indien een optreden van een Artiest een half uur na het overeengekomen  aanvangstijdstip of na het staken van een optreden geen doorgang kan vinden, dan is de  Artiest gerechtigd om het optreden niet meer uit te voeren, onverminderd de  verplichting van de Wederpartij tot betaling. De Wederpartij heeft dan verder geen  enkel recht op compensatie en/of schadevergoeding. 

Artikel 5. Overmacht 

5.1 Naast al hetgeen in artikel 7 van Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 van deze Algemene  voorwaarden wordt verstaan geld als aanvulling dat onder overmacht ook wordt  verstaan: vertragingen in de aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren  goederen, storingen in de levering van gas, water en licht door energiebedrijven of  andere storingen met betrekking tot energievoorzieningen, arbeidsongeschiktheid van  de Artiest, ziekte van de Artiest, overlijden van een familielid van de Artiest, het  uiteenvallen van de groep of band van de Artiest, (extreme) weersomstandigheden en  (extreme) verkeersopstoppingen. 

Artikel 6 Annuleringen 

6.1 Timeless heeft het recht om een optreden van de Artiest en/of een Evenement te  annuleren of te verplaatsen naar een ander datum of locatie, indien de Artiest op de dag  van het optreden en/of het Evenement, radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen heeft.  Timeless is in dit geval nooit schadeplichtig jegens de Wederpartij. 

6.2 Indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in lid 1 van dit artikel of artikel  5.1 van dit Hoofdstuk is Timeless gerechtigd, maar niet verplicht om een Artiest te laten  vervangen door een ander gelijkwaardige artiest. De extra kosten die dit met zich  meebrengt zijn in dat geval voor de Wederpartij. 

6.3 De Wederpartij is gerechtigd om een krachtens een Overeenkomst door Timeless uit  te voeren en/of te organiseren Evenement, dan wel een optreden van een Artiest, uit te  stellen of te annuleren. Bij uitstel of annulering is de Wederpartij gehouden aan  Timeless alle aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden. Ook dient de Wederpartij een  percentage van het afgesproken of te verwachten honorarium van Timeless, te  vergoeden volgens de navolgende regeling: 

– uitstel of annulering tot uiterlijk 180 dagen voor de datum van het  optreden/Evenement 25% van het honorarium; 

– uitstel of annulering tot uiterlijk 150 dagen voor de datum van het  optreden/Evenement 35% van het honorarium; 

– uitstel of annulering tot uiterlijk 120 dagen voor de datum van het  optreden/Evenement 50% van het honorarium; 

– uitstel of annulering tot uiterlijk 60 dagen voor de datum van het  optreden/Evenement 75% van het honorarium;

– uitstel of annulering uiterlijk 30 dagen of korter voor de datum van het  optreden/Evenement 100% van het honorarium. 

Verder zal de Wederpartij Timeless vrijwaren voor alle vorderingen van derden die  betrekking hebben op het uitstel of annuleren van het optreden/Evenement. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

7.1 De Wederpartij is zelf aansprakelijk voor elke soort schade die als gevolg van een  optreden van de Artiest en/of het Evenement wordt toegebracht door de Wederpartij,  bezoekers van het optreden of Evenement, medewerkers van de Wederpartij of door de  Wederpartij ingeschakelde derden, aan bezoekers, Artiesten, door de Wederpartij  ingeschakelde derden, Timeless, haar medewerkers of door Timeless ingeschakelde  derden en hun zaken en goederen, alsmede de locatie.  

7.2 De Wederpartij vrijwaart Timeless van alle aanspraken van derden in verband met  bovengenoemde schade.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt. Meer informatie.